Gebruiksvoorwaarden en privacy verklaring

1.    Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de Erfgoedsite Transfo, de desbetreffende dienstverlening en beleid van de VZW Transfo. De Raad van Bestuur wil u een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie.

De informatie op deze website en andere (gemeentelijke) websites waarnaar de website verwijst, is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen de gemeente Zwevegem te raadplegen. De gemeenteambtenaren kunnen u helpen bij het vinden van de bevoegde dienst of persoon binnen de VZW Transfo of het gemeentebestuur. 

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

2.    Inhoud en beschikbaarheid van de website

De VZW Transfo streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, begrijpelijk, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de VZW Transfo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De VZW Transfo levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de VZW Transfo niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het zijn de betrokken diensten van de VZW Transfo die u de informatie aanbieden via de website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u de betrokken dienst of de webmaster contacteren via e-mail naar welkom@transfozwevegem.be

Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover de VZW Transfo geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De VZW Transfo kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

3.    Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de VZW Transfo of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien. De VZW Transfo of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

4.    Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website [www.transfozwevegem.be] vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkend te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

De VZW Transfo en/of anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website [www.transfozwevegem.be]. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

5.    Geregistreerde gebruikers

Als bezoeker van de website kan u zich registreren. Via de registratie kan u zich inschrijven op de nieuwsbrief, eigen informatie voor een vereniging of bedrijf toevoegen, automatisch formulieren laten invullen en reacties plaatsen op bepaalde nieuwsberichten.

Elke geregistreerde gebruiker moet een geldig en werkend e-mail adres opgeven waarvan hij of zij eigenaar is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alles wat gebeurt binnen de door hem of haar gebruikte gebruikersnaam.

Bij het plaatsen van reacties of informatie op de website worden volgende regels gehanteerd:

 • Geen persoonlijke aantijgingen of incorrect taalgebruik.

 • De geldende wetgeving moet gerespecteerd worden. Het is verboden gegevens te versturen die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.

 • De VZW Transfo modereert alle reacties of informatie die op de website wordt gepubliceerd en behoudt dus steeds het recht om informatie of reacties aan te passen of te verwijderen.

 • De VZW Transfo behoudt het recht om geregistreerde gebruikers te verwijderen indien deze regels niet worden gerespecteerd.

De VZW Transfo is niet verantwoordelijk voor informatie die door geregistreerde gebruikers op de website wordt gepubliceerd.

6.    Privacy

Als VZW Transfo verwerken we heel wat van uw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld gaan over uw naam, adres, telefoonnummer, …. Heel wat van deze gegevens gebruiken we om onze wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen of om de door u gevraagde diensten te kunnen voorzien. Als VZW Transfo gaan we zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Bij het verwerken van deze gegevens leven we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voluit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) na. Daarbij zijn de o.a. de volgende principes van toepassing:

 1. Wij gebruiken de persoonsgegevens steeds voor een welbepaald doel. Indien u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken voor één doel, zullen wij dit niet voor een ander doel gebruiken zonder uw toestemming te vragen. Deze toestemming kan u steeds terug intrekken.

 2. Wij geven uw persoonsgegevens niet zomaar door aan derden. We geven dit slechts door indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien dit noodzakelijk is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. Indien we gebruik maken van verwerkers, zoals een onderaannemer of leverancier, maken wij duidelijke afspraken met deze verwerker over wat er met de persoonsgegevens mag gebeuren. Via de afspraken wordt de verwerker o.a. verplicht de persoonsgegevens enkel te verwerken voor het afgesproken doel.

 3. Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 4. De opslagperiode van uw persoonsgegevens wordt zo veel mogelijk beperkt. In principe bewaren we de persoonsgegevens slechts zolang ze nodig zijn om het doel te bereiken. Van dit principe kunnen we afwijken wegens wettelijke verplichting of met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

 5. U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien en/of ze te verbeteren. Daarnaast heeft u het recht om om de wissing van uw persoonsgegevens te vragen of om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kan ook vragen om uw gegevens over te dragen of tegen de verwerking bezwaar maken. Indien u één of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen (zie punt 7). Om frauduleuze aanvragen tegen te gaan, zullen wij u identiteit bij iedere aanvraag controleren. Wij zullen niet altijd aan uw vraag om gegevens te wissen of te verbeteren tegemoet kunnen komen, omdat we als VZW Transfo gebonden zijn aan vele wetten en decreten rond het verwerken en archiveren van gegevens. Daarom zal iedere vraag afzonderlijk beoordeeld worden.

 6. Indien u zich onterecht behandeld voelt inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u bijkomende vragen heeft rond het gebruik van uw persoonsgegevens, dan mag u steeds contact opnemen (zie punt 7). U kan ook klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit:

 7. Contactgegevens van de VZW Transfo : 

  VZW Transfo
  Blokkestraat 29 bus 1                     
  8550 Zwevegem                          
  0474 08 26 48                       
  welkom@transfozwevegem.be

 8. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO): privacy@zwevegem.be of 056/76.55.67

7    Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt.De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.